Archeologická expozice Proti proudu času ve Východočeském muzeu

Archeologická expozice Proti proudu času - Pardubicko v pravěku a raném středověku představuje návštěvníkům především pravěký a raně středověký vývoj Pardubicka. Určena je jak široké veřejnosti, tak zájemcům o archeologii. Neztrácí však ani vzdělávací charakter, který je podstatný pro školy i univerzity. 

Cena vstupenky: 170 Kč
Archeologická expozice Proti proudu času ve Východočeském muzeu
  • Adresa:
    Zámek 2
    Pardubice 530 02

Expozice vznikla díky finančnímu přispění Pardubického kraje a evropskému projektu „Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice“.

Koncept je odvozen od slavného filmu "Cesta do pravěku". Návštěvníci začínají prohlídku od vitríny s nálezy z raného středověku a končí u artefaktů z období starší doby kamenné. Valná většina exponátů pochází z archeologické sbírky VČM v Pardubicích. Vystaveno je přes 550 nálezů. Při výběru sbírkových předmětů byl kladen důraz na jejich reprezentativnost pro prezentovaná období. Důvodem byl záměr představit typické předměty vyrobené z kamene, kosti, parohu, mědi, bronzu, zlata, stříbra, jantaru a železa pro jednotlivé etapy pravěku a raného středověku. K vybraným problémům jsou pro zájemce připraveny letáky, kde jsou obsaženy základní informace o pravěku a raném středověku Pardubicka. Ke každé vitríně je přistaven tablet s podrobnými informacemi o nálezech. Popis těch nejtypičtějších a nejvzácnějších je rovněž obsažen v katalogu expozice, ve kterém se čtenáři seznámí i s pravěkým a raně středověkým vývojem na Pardubicku. Pro poznání širšího kulturního kontextu jsou archeologické situace a nálezy z Pardubicka doprovázeny informacemi o památkách starověkého Středomoří a raně středověké Evropy. Návštěvníci se tak mohou zamyslet nad tím, co se dělo tehdy na našem území, a co se ve stejné době například v Řecku, Itálii nebo Skandinávii.

Výstava však není pouze o nálezech. Příchozí si mohou prohlédnout modely pravěkých sídlišť, nebo spatřit hrob skrčence ze starší doby bronzové. Kroje Keltů, Germánů a Slovanů přibližují videa, která lze shlédnout na tabletech a obrazovce. Zajímavá je také vizualizace usedlosti slezskoplatěnické kultury z Opatovic n. L.

Pomyslný střed expozice představuje místnost s instalací žárových hrobů z Pardubic-Hůrky, Lukovny, Kunětic a Uherska. Zde je ukázána podoba žárových hrobů z mladší doby bronzové (1250 až 1000 př. K.) a starší doby železné (800 až 450 př. K.). Jejich výzkum má na Pardubicku tradici již od konce 19. století, kdy první hroby zachránili členové pardubického muzejního spolku. A právě podle pohřebiště v Platěnicích na Pardubicku má své pojmenování i slezskoplatěnická kultura, kterou znají archeologové na celém světě. První objevy na pohřebišti byly uskutečněny na počátku 20. století, kdy zde prováděl vykopávky prof. J. L. Píč z Národního muzea. Výbava hrobů je složena z replik originálních nádob uložených ve sbírkách Východočeského muzea. V tomto sále můžete také zjistit, jak probíhá výzkum takových žárových hrobů. Nahlédnete tak do tajů archeologovy práce.

V expozici je vedle originálních předmětů připraveno i mnoho replik a rekonstrukcí. Připraveny jsou repliky keramických nádob, sekerka z velkomoravského období, spony z doby laténské a římské, sekerky z doby halštatské a bronzové či plastika neolitického kozlíka. Rekonstrukce jsou zastoupeny avarskou šavlí, slovanskou helmou anebo avarským opaskem. K zajímavostem patří i funkční idealizovaná rekonstrukce tkalcovského stavu.

HMATOVÁ STEZKA

Součástí expozice je hmatová stezka Hmatem do pravěku, prostřednictvím které zažijete pravěk doslova „na vlastní kůži“. Zrakově postižený člověk se s ostatními návštěvníky vydá na cestu zpět časem. K dispozici jsou repliky nádob, nástrojů a spon, kterých je možné se dotknout. Návštěvník tedy nebude o nic ochuzen, stezka a katalog s názvem „Hmatem do pravěku“ ho zavede do všech místností a ke všem tematickým blokům. Speciální katalog, dílo studentů Univerzity Karlovy a Univerzity Pardubice, obsahuje text ve zvětšeném černotisku pro slabozraké návštěvníky a přepis do Braillova písma. Katalog je obohacen i reliéfními obrázky.

Expozice je bezbariérově přístupná.
Kontakt pro osoby s omezenou schopností pohybu: tel. +420 466 799 271 (pokladna).

Společné vstupné do expozic, výstav a na věž.
Základní vstupné 170 Kč, snížené 110 Kč (žáci, studenti, senioři), rodinné 370 Kč.