Expozice Ke slávě a chvále - Arcidiecézní muzeum Olomouc

Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo založeno roku 1998 jako společný projekt římskokatolické církve a českého státu s cílem usta­vit profesionální odbornou institu­ci, která bude zkoumat, uchovávat a prezentovat památky duchovní výtvarné kultury církevního původu z historického území olomoucké arcidiecéze. 

Cena vstupenky: 90-150 Kč
Expozice Ke slávě a chvále - Arcidiecézní muzeum Olomouc
  • Adresa:
    Václavské náměstí 3
    Olomouc 771 11

Na základě této do­hody byla v krátké době rozvinuta široká spolupráce mezi Arcibis­kupstvím olomouckým a také Me­tropolitní kapitulou u sv. Václava v Olomouci, které poskytly novému muzeu historickou budovu olo­mouckého kapitulního děkanství, a Muzeem umění Olomouc, které převzalo péči o památkovou re­konstrukci objektu a odbornou správu. Po náročné rekonstrukci bylo muzeum 1. června 2006 slav­nostně otevřeno veřejnosti.

Vznik Arcidiecézního muzea vý­znamně souvisí s historickou návštěvou Jana Pavla II. v Olomouci v roce 1995, kdy papež opakova­ně vyzýval k jeho založení. K myšlence arcidiecézního muzea vede nejen kontinuita duchovní tradi­ce, sahající až k velkomoravské­mu období, ale také nepřerušená linie uměleckého sběratelství a osvícené podpory výtvarné kultury ze strany olomouckých biskupů a arcibiskupů.

Umístění muzea v okrsku bývalého úděl­ného olomouckého Přemyslov­ského hradu na Svatováclavském návrší plně odpovídá jak dějin­nému významu, tak duchovní­mu charakteru místa, které je už od roku 1141 sídlem biskupského kostela moravských metropolitů. I díky této skutečnosti bylo v roce 2015 Arcidiecézní muzeum Olo­mouc oceněno prestižním ozna­čením „European Heritage Label“, kterým se zařadilo mezi památky odkazující k historickým i du­chovním kořenům Evropy.

V současné době muzeum na­bízí návštěvníkům dvě stálé ex­pozice i bohatý výstavní, kulturní a osvětový program. Výběr toho nejhodnotnějšího a nejvýznamněj­šího z dochovaného uměleckého bohatství olomoucké arcidiecéze muzeum představuje ve stálé ex­pozici „Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě“. His­torii areálu muzea i jeho nejbližší­ho okolí od nejstaršího pravěkého osídlení až po současnost se věnuje druhá stálá expozice „Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách staletí.“

Stálá expozice je umístěná v repre­zentativních prostorách bývalé rezidence olomouckých kapitulních děkanů. Obsahuje výběr více než dvou set exponátů napříč uměleckými druhy, které jsou svým vznikem či proveniencí spjaty s olomouckou arcidiecézí. Instalace v chronologickém sledu postihuje dobu od středověku až po doznívání barokní kultury na Moravě. Samostatná pozornost je věnována sběratelství a umě­leckému mecenátu olomouckých biskupů a arcibiskupů, významu olomoucké kapituly i nejcen­nějším liturgickým předmětům z drahých kovů a textilu. Nedílnou součástí prohlídkové trasy je také románský palác biskupa Jindřich Zdíka a gotická křížová chodba s kaplí sv. Jana Křtitele.