Největší projekt české historiografie Velké dějiny zemí Koruny české je dokončen

17. prosinec 2014, 15:20
Největší projekt  české historiografie Velké dějiny zemí Koruny české je dokončen

Největší dokončený projekt české historiografie. Ucelený přehled historie českých zemí od počátků až do roku 1945. Jednotlivé svazky se zabývají nejen politickými dějinami, ale věnují se i dějinám kulturním, sociálním a hospodářským.

Charakteristika jednotlivých dílů

I. Do roku 1197: Prehistorie českých zemí a jejich vývoj za vlády velkomoravských Mojmírovců a knížat z rodu Přemyslova.
II. 1197–1250: Počátky dědičné monarchie a nástup stavovské společnosti v českých zemích. III. 1250–1310: Mocenský, hospodářský a kulturní rozmach českého státu za posledních Přemyslovců.
IV a. 1310–1402: Doba Jana Lucemburského a Karla IV. – český stát v zenitu velmocenského vývoje.
IV b. 1310–1402: Doba Václava IV. a počátky ústupu českého státu z velmocenských pozic. V. 1402–1437: České země v čase nastupující náboženské reformace a husitských válek.
VI. 1437–1526: Doba poděbradská a jagellonská – rozmach stavovské monarchie.
VII. 1526–1618: Stavovská monarchie v době vrcholné renesance a symptomy konfesionální rivality za vlády prvních Habsburků.
VIII. 1618–1683: České země v době třicetileté války a nástupu rekatolizace a jejich podíl na odvrácení „tureckého nebezpečí“.
IX. 1683–1740: Vyvrcholení rekatolizace, rozkvět barokního slohu a první symptomy úpadku českého jazyka v českých zemích.
X. 1740–1792: Slezské války, osvícenské reformy a centralizace a germanizace správy            v českých zemích.
XI a. 1792–1860: Habsburská monarchie v zápase s napoleonským hegemonismem                a revolučním demokratismem a počátky utváření novodobého českého národa.
XI b. 1792–1860: Počátky právního státu, tržního hospodářství, občanské společnosti              a národní kultury v českých zemích.
XII a. 1860–1890: Obnovení ústavního vývoje v rakouském císařství, industrializace českých zemí a rozvoj kultury v oblasti českého jazyka.
XII b. 1890–1918: České země „továrnou habsburské monarchie“ i dějištěm národnostních sporů a jejich vývoj v čase první světové války.
XIII. 1918–1929: Vznik a rozvoj samostatného československého státu v letech poválečné konjunktury.
XIV. 1929–1938: Osudové důsledky světové hospodářské krize a politiky „apeassementu“ – republika v ohrožení německým nacismem a vyústění mnichovské krize.
XV a. 1938–1945: Rozbití Československa, první léta Protektorátu a formování protinacistického odboje na počátku druhé světové války.
XV b. 1938–1945: Vstup SSSR a USA do války a úsilí odboje o obnovení československé republiky.

Nakladatelství Paseka sídlí v domě architekta Jana Kotěry na pražských Vinohradech, který patřil významnému prvorepublikovému knihkupci a vydavateli Janu Laichterovi. I on se po Františku Palackém pokusil vydat kompletní české dějiny. Jeho snahu však po roce 1938 přerušil nacistický a v roce 1948 ukončil komunistický režim.
www.velkedejiny.cz

Nakladatelství Paseka

Nakladatel Josef Paseka, literární postava z Krvavého románu grafika, malíře a spisovatele Josefa Váchala, inspirovala v roce 1989 Ladislava Horáčka nikoliv k založení podniku zaměřeného na vydávání „obluzenin národa českého“, ale k pojmenování jednoho z prvních soukromých nakladatelství po listopadové revoluci. Paseka patří dnes v ČR mezi středně velké nakladatelské domy. Vydává kolem sedmdesáti nových překladových i původních českých titulů ročně, pořádá výstavy, autorská čtení a provozuje litomyšlské Portmoneum. Mnoho knih a autorů Paseky bylo oceněno domácími i zahraničními cenami. V současné době nabízí Paseka široké spektrum knih různých žánrů – současnou českou i překladovou prózu, dětské knihy, kvalitní publicistiku a v posledních letech představuje řadu nových současných autorů zejména evropských literatur. V devadesátých letech 20. století se v edičním profilu Paseky etablovala především historická literatura. Nejambicióznějším projektem z této oblasti je dodnes edice Velké dějiny zemí Koruny české, historicky první vydání kompletních dějin českých zemí od počátků po rok 1945. Celá řada renomovaných historiků, kteří se autorsky podíleli na „Velkých dějinách“, publikovala v Pasece i další knihy věnované nejrůznějším tématům a osobnostem českých i světových dějin.
www.paseka.cz

Zajímavosti edice

připravováno a vydáváno 15 let (1999 – 2014)
21 autorů – renomovaných historiků
15 dílů
19 svazků
13 628 stran
2 km délka popsaných stran
všechny strany by na délku pokryly 3x Václavské náměstí  (v jeho délce) nebo cestu od Knihkupectví Luxor na Václavském náměstí až na Malostranské náměstí (přes Karlův most)
2819 obrázků
161 map
vítěz Magnesia Litera 2014 za Nakladatelský čin
Svatovojtěšská medaile Arcibiskupství pražského
nejširší spektrum čtenářů:
studenti, historici, lidé mající historii jako koníčka, odborníci z různých oborů  - architekti, malíři, sochaři, podnikatelé, vysoce postavení manažeři, umělci....
hmotnost celé edice 25 kg
šířka kompletní edice 1 metr a 20 centimetrů

Vydalo: Nakladatelství Paseka v letech 1999–2014.
Rozsah: Patnáct dílů v devatenácti svazcích,
Autoři: kolektiv 21 autorů, z nich plnou třetinu tvoří ženy. Za jádro autorského týmu pak lze považovat historiky PhDr. Pavla Bělinu, CSc., Prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., Mgr. Jiřího Kaše a Doc. PhDr. Jana P. Kučeru.

Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.            Doc. PhDr. Jan P. Kučera
PhDr. Pavel Bělina, CSc.                Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.
Prof. PhDr. Marie Blahová, DrSc.            Doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.            PhDr. Naďa Profantová, CSc.
PhDr. Michael Borovička                Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.            Doc. PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D.
Doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.            Mgr. Irena Veselá, Ph.D.        
PhDr. Jan Frolík, CSc.                Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
PhDr. Jan Gebhart                    Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Mgr. Jiří Kaše
PhDr. Antonín Klimek, CSc.