Muzeum Mladoboleslavska

27. září 2013, 11:06
Muzeum Mladoboleslavska

Muzeum Mladoboleslavska ve své činnosti navazuje na více než stoletou tradici, na jejímž počátku bylo založení Krajského muzejního spolku v roce 1885.

Historie

První sbírky byly umístěny v domě na Valech, kde ovšem značně trpěly nedostatkem místa a špatným zabezpečením. Rok po vzniku muzea proto městská rada přidělila muzeu objekt pozdně gotického paláce Templu, kde byla v roce 1887 pro veřejnost zpřístup- něna první expozice.

První sbírky muzea tvořily především zápůjčky členů muzejního spolku a jeho majetných příznivců. Systematická sbírkotvorná činnost se rozvinula především zásluhou jednoho ze zakladatelů muzea, gymnaziálního profesora Františka Bareše. Důležitým impulsem se stala příprava Národopisné výstavy v Praze v roce 1895. V roce 1906 získalo muzeum pro své rozmnožené sbírky budovu bývalého bratrského sboru, kde byla o čtyři roky později otevřena nová expozice. Vystaveny v ní byly prakticky všechny sbírkové předměty, depozitáře zde neexistovaly. Později využívalo muzeum pro své sbírky další objekty ve městě. Pevné zázemí s depozitáři i výstavními prostorami se podařilo získat teprve v roce 1972, kdy muzeum dostalo do užívání objekt mladoboleslavského hradu, ve kterém sídlí dodnes.

Mladoboleslavský hrad

Počátky hradu spadají až do 2. poloviny 10. století a jsou spojeny se vznikem hradiště, které zaujímalo prakticky celou plochu dnešního Starého Města. Hrad sloužil jako sídlo kastelánů, později vrchnostenských úředníků i samotné vrchnosti. Po třicetileté válce se dostal do majetku města a značně zpustl. V polovině 18. století byl celý objekt přestavěn na ka- sárna a armádě pak sloužil až do roku 1953. Potom co armáda hrad opustila, byl zde až do roku 1972 umístěn sklad textilu. Po jeho zrušení získalo hrad do užívání mladoboleslavské muzeum.

Muzeum Benátky nad Jizerou Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou; tel.326316682; e-mail: info@muzeumbenatky.cz; www.muzeumbenatky.cz

Stálé expozice: Osobnosti Benátecka, Dějiny muzea, Přírodní prostředí regionu, Pravěká a středověká astronomie, Rod pánů z Dražic, Tycho Brahe a Benátky a Jan z Werthu – generál třicetileté války. Pamětní síně Bedřicha Smetany a rodiny Bendů. Sezónní výstavy ze sbírek, tématické a výtvarné ve dvou výstavních sálech a v zámecké chodbě.

Muzejní noci, koncerty. Prodej publikací, pohlednic, map a dárkového zboží.

Muzeum Bělá pod Bezdězem Zámek 1, 294 21 Bělá pod Bezdězem; tel.326701618; e-mail:muzeum.bela@centrum.cz www.muzeumbela.cz

Stálá expozice: Historie Podbezdězí, výtvarné a tématické výstavy ve dvou výstavních sálech. Koncerty, divadelní představení. Prodej dárkového zboží, publikací a pohlednic.

Expozice

Paměť města
První část expozice muzea je věnovaná dějinám Mladé Boleslavi v období od 18. až do počátku 20. století. Dějiny města jsou zde představeny v několika tematických okruzích správa města a jeho stavební proměny, spole- čenský a kulturní život, školství, průmysl a živnosti.

Jeden z okruhů je věnován také historii muzea a objektu hradu, ve kterém dnes sídlí. Venkov v proměnách času Navazující část expozice je věnována dějinám regionu.V jednotlivých sálech je představena venkovská správa,společenský život a slavnosti, lidové kroje, venkovský intériér, průmysl a doprava, zemědělská výroba a různé drobné maloměstské a venkovské živnosti. Expozice je doplněna drobnými interaktivními prvky, které mají vztah k jednotlivým tématům.

Dlouhodobá výstava:
Výstavní sál v prvním poschodí hradu: Historické zbraně Dlouhodobá výstava z fondu militárií, prezentující palné, střelné a chladné zbraně, prachovnice a další související exponáty.

Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá výstava: Zbraně – historické vojenské zbraně ze sbírek muzea z období od konce 18. do počátku 20.století

Muzeum Benátky nad Jizerou:
Po celý měsíc: Stálé expozice: Historie muzea Osobnosti Benátecka Přírodní prostředí regionu Pravěká a středověká astronomie Páni z Dražic Tycho Brahe a Benátky Jan z Werthu – generál 30-leté války Pamětní síň rodiny Bendů Pamětní síň Bedřicha Smetany Zámecká galerie

Dlouhodobá výstava:
Hrajeme si na Kelty

Výstavy:
Starobylá krása: poklady z depozitářů muzea František Antonín Špork – o životě významného barokního šlechtice a jeho stopách v Polabí a Pojizeří

Muzeum Bělá pod Bezdězem:
Stálá expozice: Historie Podbezdězí

V–IX út–ne: 9,00–12,00 a 13,00-17,00; X–IV út–ne: 9,00-12,00 a 13,00–16,00

Muzeum Mladoboleslavska

adresa: Staroměstské náměstí 1, 293 01  Mladá Boleslav I

telefon: +420 326 325 616
e-mail: ludek.benes@muzeum-mb.cz
www.muzeum-mb.cz

Výstavy a akce Muzea Mladoboleslavska

1.12.2017 – 31.12.2018, 23:59
Škála zbraní, ochranné zbroje a dalších předmětů používaných k boji je nesmírně široká. více