Neolitické sídliště v Jaroměři jako pramen poznání neolitické společnosti v 1. polovině 5. tisíciletí před Kristem

19.4.2018, 17:30 – 19:00

V letech 1995–2013 proběhl na jihozápadním okraji Jaroměře v souvislosti s rozšiřováním provozu společnosti Kimberly-Clark záchranný archeologický výzkum. Bezmála osmihektarový odkryv přinesl především bohaté doklady osídlení tamní lokality v období mladšího neolitu, konkrétně kultury s vypíchanou keramikou. 

Cena vstupenky: , , ,  Kč
Neolitické sídliště v Jaroměři jako pramen poznání neolitické společnosti v 1. polovině 5. tisíciletí před Kristem

Velikost výzkumu i množství nalezených staveb řadí sídliště k nejvýznamnějším pramenům poznání této kultury v celých Čechách. Zapojením výsledků zpracování archeologického materiálu do kontextu soudobých dějů lze dospět k překvapivým zjištěním o životě prvních zemědělských společností.

Přednáší Mgr. Burgert Pavel, Archeologický ústav AV ČR

Plakát (PDF)