7 proti Thébám - RockOpera Praha

Středa, 13.03.2019 19:00 | další termíny

7 proti Thébám je metalová opera o lásce, zradě, touze po bohatství a moci. První polovina představení vychází ze Sofoklova "Oidipa na Kolónu" (přemýšlivé, filozofické dílo), druhá polovina je inspirována Aischylovým dílem "Sedm proti Thébám" (oslava hrdinů, akce).

7 proti Thébám - RockOpera Praha
  • Adresa:
    Komunardů 306/1 306/1
    Praha 7 170 00
Oidipus na Kolónu (1. dějství)
Člověk mezi vinou a vykoupením.
 
Po odchodu Oidipa z Théb ho doprovázely jeho dcery na cestě do míst, kde nalezne smír. Došli na posvátné místo, kde nikdo nesmí přebývat. Oidipus zde odpočíval a starci mu přišli říct, že je to svaté místo. Když zjistili, kdo to je, litovali ho. Oidipus je poprosil, aby nechali poslat pro svého vládce. Po zemi se rychle rozneslo, že se zde Oidipus nachází a prosí si zavolat vladaře. Když se to doneslo k Théseovi, athénskému králi, neváhal a vydal se k Oidipovi. Starci mezitím prozradili Oidipovi modlitby, které musí pronést na tomto posvátném místě, aby zde mohl zůstat. Oidipus, starý, vyčerpaný a slepý stařec, svěřuje Théseovi své proroctví. Ze země byl vyhnán svojí rodinou a jen jeho dcery zůstaly s ním v bídě, nyní Kreon bude se ho snažit do města dostat zpět, neboť mu to bude ku prospěchu. A poté i jeho synové budou se ho snažit přimět na svou stranu v boji o trůn.
 
Oidipus prosí Thésea, aby ho bránil a nenechal ho odvést z této země a nechal ho zde umřít, slibuje, že se jemu a celé jeho zemi dobře odvděčí. Vladař se mu zaručil svým slovem. Jak Oidipus řekl, stalo se. Přišel nejdříve jeho švagr Kreon a zprvu vlídnými slovy, poté násilím, snaží se ho přemluvit, aby se s ním vrátil do své rodné vlasti, odkud byl vyhnán. Kreon unáší Oidipovy dcery, Théseus dal Oidipovi své slovo a přivádí je zpět. Oidipus mu děkuje. Poté přichází k Oidipovi jeho prvorozený syn Polyneikés a prosí otce, aby se k němu přiklonil, neboť on má právo na trůn jakožto prvorozený. Oidipus ho však zavrhl, jelikož mu nepomohl a nebyl s ním, když byl vyhnán, a proklel ho. Jeho osudem je zemřít v boji s bratrem, který umře též. Antigona se snaží bratra přemluvit, aby se vyhnul osudu a nebojoval, ale ten přijímá osud a vrhá se vstříc smrti.
 
Nedlouho potom si Oidipus nechává zavolat Thésea, neboť poznal, že přichází jeho čas. Pověděl, že si sám najde místo smrti a nikdo nesmí jít s ním a vědět, kde je, kromě Thésea. Toto místo musí být uchráněno před vpády vojsk a utajeno před všemi, aby zemi nikdy nepotkala žádná pohroma. Oidipus se rozloučil se svými dcerami a potom jim poručil odejít. Théseus slíbil, že se postará o ně a o jejich blaho. Potom se ozval hlas, to Bůh si volal k sobě Oidipa, otevřela se země a Oidipus zmizel. Dcery jeho truchlily a chtěly vidět, kde jest jeho hrob, Théseus jim ale tuto prosbu upřel, neboť to slíbil starci, avšak plní jejich přání a pomůže jim zastavit boj jejich bratří.
 
Jen bohům dáno je, žže nezmírají nikdy, ani nestárnou,
všše ostatní vššak maří Čas, jenž vládne vššem.
I zemská síla hyne, hyne tělesná, i věrnost zmírá, pučí bujně nevěra;
tak také svorný duch ni mezi přáteli vžždy nevládne, ni ve dvou městech sousedních,
vžždyť jedněm teď a druhým zase později se přízeň mění v odpor a zas v přátelství.
 
Sedm proti Thébám (2. dějství)
Válečné tažení proti Thébám.
 
Po odchodu Oidipa doššlo ke sporům o trůn. S pomocí strýce Kreonta oba bratři doššli k dohodě, že se o vládu rozdělí tak, žže každý bude vládnout jeden rok a poté vládu předá. První usedl na trůn Eteoklés. Kdyžž vššak rok končil, odmítl bratrovi vládu předat a nakonec jej vyhnal z Théb.
Polyneikés naššel útočiště i porozumění v Argu, kde byl vlídně přijat králem Adrástem. Ve stejné době naššel azyl v Argu také Týdeus, syn kalydónského krále Oinea. Týdeus byl z Kalydónu vyhnán, protožže zavražždil své bratrance. Týdeus byl znám jako divoký, krutý a nelítostný bojovník. Přiššel o možžnost usednout na trůn po svém otci a hledal spojence, který by mu pomohl k návratu do Kalydónu.
 
Adrástos je oba přijal a také oběma přislíbil pomoc při znovuzískání jejich postavení. V욹tba Adrástovi doporučila, aby „zapřáhl do svého dvoukolého vozu kance a lva, co se perou v jeho domě“. Nevěděl si s tím rady, ale brzy pochopil: kalydónský Týdeus měl ve znaku kance, thébský Polyneikés lva. Tak se stali žženichy v Argu: Týdeus dostal Adrástovu dceru Déipylé a Polyneikés Argeiu.
Začala se organizovat armáda a bylo rozhodnuto vyrazit jako první proti Thébám, které byly blížže. Město bylo obehnáno pevnými hradbami, v nich sedm velkých bran. Proti nim vytáhlo sedm velitelů se svými vojsky. Předpovědi úspěchu nebyly valné, jeden z účastníků, v칚tec Amfiaráos, dokonce věděl, žže vššichni kromě Adrásta při dobývání Théb padnou. Proto se nechtěl výpravy zúčastnit, ale Polyneikés nabídl jeho manžželce Erifýlé vzácný náhrdelník, po pramáti rodu Harmonii, a to nakonec zlomilo Amfiaráův odpor. Do války se vypravil, ale předtím ješště poručil svým synům, aby zabili svou matku v případě, žže se Amfiaráos nevrátí žživý. Prý to splnil Alkmaión, syn který bojoval v druhé válce s Epigony. Tažžení mělo podporu bohů, ale také jejich výhrady a varování. Přízeň vššak netrvala dlouho a bohové opustili zpupné a vychloubačné bojovníky a nechali je na pospas smrti.
 
Thébané vššechny přípravy na válku pečlivě sledovali a byli připraveni k obraně města. Kdyžž vojsko přitáhlo, útočníci viděli, žže město jen tak nedobudou. Adrástos obránce vylákal ven z hradeb a tam jim způsobil citelné ztráty. Nato se Thébané opět stáhli za brány a tam vytrvali.

Adrástos své vojsko rozdělil, kažždý ze sedmi vůdců měl zaútočit na jednu z bran. Boj se vššak pro útočníky nevyvíjel dobře. První v boji zahynul Kapaneus, po něm Parthenopaios, Týdeus i Hippomedón... Válku měli rozhodnout thébšští bratři, v souboji vššak zahynuli oba.
 
Thébané pod vedením Kreonta vyrazili do útoku a zahnali argejské na útěk. Amfiaráios prchal ve svém voze, pronásledovatelé užž ho málem dostali svými oštěpy, kdyžž zasáhl Zeus, udeřil do země bleskem, a Amfiaráos zmizel pod zemí, kde prý dále vládl „žživý mezi mrtvými“. Žživý se z bojů dostal jenom král Adrástos, který vyskočil na svého okřídleného koně Ariona a zmizel.
 
Tak neslavně skončila výprava proti Thébám, tragická a zbytečná. Válečná řežž byla jenom kulisou pro bratrovražžedný boj, končící smrtí obou.
 
Navazuje poslední díl antického cyklu, rocková opera Antigona.
 

Tvůrčí tým

Hudba: Milan Steigerwald   
Libreto: Pavla Forest   
Režie: Roman Štolpa   
Choreografie: Zuzana Dovalová   
Bojové choreografie: Petr Stehlík   
Kostýmy: Lucie Konopíková   
Scénografie: Pavla Forest   
Projekce: Linda Fait   
Grafika: Michaela Fišerová   
Lighting desing, světelná režie: Vladimír Neubauer   
Zvuková režie: Ondřej Martínek   
Masky, líčení: Hana Poršová   
Asistent režie: Eva Petrášková   
Jevištní technika, rekvizitář: Jana Eichlerová   
Garderoba: Adriana Pítrová   
PR & marketing: Jan Bouša   
Media relations: Tomáš Kopečný   
Inspicient: Luboš Vayhel

Obsazení

Uvedené obsazení je orientační a bez záruky. Pořadatel si vyhrazuje právo obsazení ze zdravotních či jiných obdobně závažných důvodů kdykoliv změnit.

Znak "/" označuje dvojroli (První postava / Druhá postava).
Polyneikés (antihrdina): Jan Toužimský
Oidipus (otec Polyneika a Eteokla) / Apollón (bůh Slunce): Lukáš Písařík (alt. Kamil Střihavka)
Amfiaráos (věštec a bojovník): Jiří Zonyga
Kreon (vládce Théb): Viktor Dyk
Erifýlé (žena Amfiaráa): Pavla Forest
Théseus / Morfeus (athénský král / thébský věštec): Josef Šutara
Antigona (dcera a průvodkyně Oidipa): Žántí
Isména (dcera a průvodkyně Oidipa): Daniela Langerová
Moira Klóthó (bohyně osudu předoucí): Michaela Gemrotová
Moira Atropos (bohyně osudu neodvratná): Miroslava Časarová
Hádés (bůh Podsvětí): Petr Opava
Eteoklés (bratr Polyneika): Jiří Valeš
Matěj (opožděný divák): Matěj Kohout
Zuzana (opožděný divák): Zuzana Dovalová
Peró (královna z Arga): Helena Kubelková
Athéna (bohyně vítězství): Aneta Aberlová
Týdeus (krutý švagr Polyneikův): Petr Semerád
Heró (Pýthijská věštkyně) / thébanka: Andrea Šebek Procházková
posel Smrti: Natálie Lenka Ryšavá
Adrástos (král Argu) / théban: Petr Stehlík
Áloeoyci (dcera Erifýlé) / thébanka / vestálka: Žofie Dařbujánová
Argeia (žena Polyneikova) / thébanka: Adéla Kubelková
Déipyla (žena Týdeova): Marie Steigerwaldová
Kapaneus (bojovník) / athénský veršotepec: Jiří Švec
Parthenopaios (bojovník) / muž z Argu / théban: Lukáš Jindra
Hypomedón (bojovník) / mladý Polyneikés: Jakub Štolpa
Tityos (bojovník) / mladý Eteoklés: Matěj Štolpa
thébanka / žena z Argu / vestálka: Adriana Pítrová
thébanka / vestálka: Jana Jiroušková
thébanka / žena z Argu / vestálka: Rewoten Dee
thébanka / vestálka: Šáren Makovcová
dospívající Polyneikes: Pavel Nyč
dospívající Eteokles: Daniel Fajmon / Petr Lochschmidt
tanečnice: Lenka Krenková
 

Termíny